เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7341/2547 
บริษัทรีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 79, 80/1 (3)

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 54/2537

โจทก์ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โจทก์เรียกเก็บค่าระวางเรือจากลูกค้า เจ้าพนักงานประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของโจทก์จากค่าบริการที่โจทก์เรียกเก็บจากผู้รับบริการทั้งหมดโดยไม่หักค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่โจทก์ถูกบริษัทสายการเดินเรือเรียกเก็บ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของการให้บริการตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79 บัญญัติไว้ว่า ได้แก่มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของโจทก์ เมื่อโจทก์ได้รับค่าบริการจากลูกค้ามาแล้ว โจทก์จะต้องติดต่อบริษัทสายการเดินเรือเพื่อจัดการส่งสินค้า โจทก์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยคำนวณจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดให้แก่บริษัทสายการเดินเรือ ซึ่งในกรณีสำหรับกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล จำเลยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 54/2537 ข้อ 4. ว่า ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล ค่าบริการที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึงมูลค่าของค่าบริการ โดยให้คำนวณจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ได้มีการเรียกเก็บจากผู้รับบริการ หักด้วยค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ได้ถูกบริษัทสายการเดินเรือเรียกเก็บ ซึ่งจำเลยได้ใช้หลักเกณฑ์นี้มาตลอด จำเลยจะปฏิบัติต่อโจทก์ให้แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลหาได้ไม่ ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานของจำเลยประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของโจทก์จากค่าบริการที่โจทก์เรียกเก็บจากผู้รับบริการทั้งหมดโดยไม่หักค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่โจทก์ถูกบริษัทสายการเดินเรือเรียกเก็บ จึงไม่ชอบ แต่โจทก์จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 โดยคำนวณมูลค่าของการให้บริการจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ได้มีการเรียกเก็บจากลูกค้า หักด้วยค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่โจทก์ถูกบริษัทสายการเดินเรือเรียกเก็บด้วย

ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021