เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7668/2546 
บริษัทเอ็น.ซี.ซี .แมนเนจเม้นท์แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โจทก์

นายไพรัช ทองเจือ

จำเลย
เรื่อง ภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/4 ว.2

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ว.1

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29

จำเลยเป็นผู้ชนะการประมูลสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของสถาบันการเงินเจ้าของ ทรัพย์สินโดยโจทก์เป็น ผู้ทอดตลาด และได้ชำระราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำขึ้นจากการขาย ทอดตลาดครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นจากการขายทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งโจทก์ยังมิได้เรียกเก็บจากจำเลย โจทก์ในฐานะผู้ทอดตลาดจึงต้องร่วมรับผิดกับสถาบันการเงินเจ้าของทรัพย์สินในการนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร และได้ทวงถามให้จำเลยชำระแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงฟ้องคดีขอให้ชำระเงินค่าภาษีดังกล่าว ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแต่เพียงว่า ราคาที่จำเลยประมูลได้ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว โดยคัดลอกข้อความตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82/4 วรรคสอง ประกอบข้ออ้างของจำเลย และกล่าวว่าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้สิทธิโจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกเงินภาษีอากรจากจำเลย โดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1642/2508 ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไว้โดยละเอียดว่าราคาที่จำเลยประมูลได้ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และโจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเหตุผลใด อุทธรณ์ของจำเลยไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าข้อเท็จจริงข้อกฎหมายหรือเหตุผลในการวินิจฉัยตาม คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางไม่ถูกต้อง หรือจำเลยไม่เห็นพ้องในข้อใดด้วยเหตุผลใด เป็นอุทธรณ์ที่ ไม่ชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2538 มาตรา 29

นายประภาศ คงเอียด / ย่อ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021