เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4819/2547 
นางสาววันเหลือ อนิวัฒนานนท์โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง อำนาจฟ้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7 (1) มาตรา 80

ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 อัฏฐ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี

พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 (1) และมาตรา 8

หากโจทก์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร โจทก์จะต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสืบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร การที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกินกำหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินซึ่งขัดต่อประมวลรัษฎากร มาตรา 30 พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร ก็เท่ากับว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021