เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1688/2548 
บริษัทลิ้งค์เกจ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง เบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฏากร มาตรา 89 (7)

โจทก์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยโจทก์ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงรายย่อย ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และชำระเงินแทนโจทก์ เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงินในแต่ละงวด ผู้รับเหมาช่วงจะรวบรวมใบกำกับภาษีเรียกเก็บเงินจากโจทก์ เห็นว่า การที่โจทก์นำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้ในการเครดิตภาษีโดยไม่ตรวจสอบให้ดีว่าใบกำกับภาษีออกโดยผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้แก่โจทก์หรือผู้รับเหมาช่วงจริงหรือไม่ อีกทั้งโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้รับเหมาช่วง รายใดที่นำใบกำกับภาษีปลอมให้แก่โจทก์ พฤติการณ์ของโจทก์ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่มีเจตนานำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้ในการเครดิตภาษี แม้โจทก์ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจปฏิบัติการแก่เจ้าพนักงานของจำเลยด้วยดี แต่ก็สืบเนื่องมาจากโจทก์ได้ถูกเจ้าพนักงานประเมินตรวจพบว่าได้มีการนำบัตรภาษีปลอมมาใช้ มิได้เกิดจากการที่โจทก์ตรวจพบและแก้ไขด้วยตนเองก่อนที่จะมีการตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานของจำเลย กรณีจึงไม่มีเหตุลดเบี้ยปรับ ให้แก่โจทก์.

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021