เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3646/2548 
บริษัทเจ้าพระยารีซอร์ท จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 4 ทศ, 84, 84/1(1) 84/3

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีภาษีต้องคืน ประมวลรัษฎากรมาตรา 84 กำหนดให้ผู้ประกอบการ จดทะเบียนมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีนั้น หากมิได้ขอคืนตามมาตรา 84 ประมวลรัษฎากร มาตรา 84/1(1) กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น โจทก์เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตร 84 โจทก์จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายในสามปีตามมาตรา 84/1(1) ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าพนักงานตรวจปฏิบัติการของจำเลยได้ออกตรวจปฏิบัติการ กรณีโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาด พนักงานของโจทก์ได้นำภาพถ่ายสำเนาคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) ซึ่งพนักงานของโจทก์เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยไม่มีหลักฐาน ใบรับคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.12) ที่จำเลยออกให้มาส่งมอบให้เจ้าพนักงานของจำเลย และทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้ยื่นต้นฉบับคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) ดังกล่าวและจำเลยรับไว้แล้ว จึงถือว่าโจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร(ค.10) ภายในกำหนดสามปี จำเลยจึงไม่ต้องคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมดอกเบี้ยตามมาตรา 84/3 ประกอบมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวให้แก่โจทก์

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021