เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2085/2548 
บริษัทแสงตะวันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ขยายระยะเวลาอุทธรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ มาตรา 17

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ โจทก์ต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกาภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง แต่โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ เมื่อพ้นกำหนดแล้ว โดยอ้างว่ามีภาระกิจการงานมาก ประกอบกับบิดาโจทก์ได้ถึงแก่กรรม เพิ่งจัดงานฌาปนกิจเสร็จไปนั้น มิใช่พฤติการณ์พิเศษและไม่เป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งและสั่ง ไม่รับคำฟ้องนั้น ชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021