เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1349/2543 
กรมศุลกากร กับพวก โจทก์

บริษัทนครไทยสตีลเวอร์ค จำกัด

จำเลย
เรื่อง อุทธรณ์การประเมิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 (1)

พนักงานเจ้าหน้าที่กองพิธีการและประเมินอากรของโจทก์ที่ 1 ในฐานะเจ้าพนักงานประเมินตามประกาศ กระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 2) เรื่องประกาศยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2513 ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยไปปฏิบัติพิธีการชำระภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน โดยประเมินค่าอากร ภาษีการค้า และภาษีส่วนท้องถิ่นพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถือได้ว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินและแจ้งการประเมินให้จำเลยต้องชำระภาษีการค้าและภาษีส่วนท้องถิ่นตามประเภทพิกัดที่สั่งให้จำเลยแก้ จำเลยต้องอุทธรณ์การประเมินภาษีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนตามมาตรา 30 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อจำเลยมิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีส่วนนี้จึงยุติ จำเลยจึงต้องเสียภาษีการค้าและภาษีส่วนท้องถิ่นให้แก่โจทก์ที่ 2

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021