เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1966/2541 
บริษัท สงวนวัฒนาเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (12)

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 เป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้เสียภาษี หากผู้เสียภาษียื่นแบบ อ.1 ตามพระราชกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แต่ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเกิดขึ้นก่อน 2529 มาคิดคำนวณกำไรสุทธิตามกฎหมายในปีต่อมาได้อีก เมื่อโจทก์ยื่นขอเสียภาษีเพิ่มเติมตามแบบ อ.1 ตามพระราชกำหนดดังกล่าวแล้ว การที่โจทก์นำผลขาดทุนสุทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี 2529 มาใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิในปี 2531 และ 2532 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2531 นอกจากนี้ยังฟ้องขอให้เพิกถอนผลขาดทุนสุทธิของปี 2530 ซึ่งหากศาลวินิจฉัยให้เพิกถอนการประเมินตามคำขอ จะมีผลทำให้โจทก์มีผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,347,094.27 บาท ซึ่งโจทก์อาจนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 5 รอบ ระยะเวลาบัญชีปีตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ทำให้กำไรสุทธิของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆ ไปลดลงร้อยละ 35 (อัตราในขณะนั้น) ของยอดเงิน 1,347,089.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงินภาษี 471,483.-บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่โจทก์จะได้รับประโยชน์ที่แท้จริง โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มจากจำนวนเงิน 471,483.-บาท

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021