เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4890/2541 
บริษัท จำกัด ไลเมกซ์โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ผู้ส่งออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (13) (14)

ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (14) บัญญัติว่า "ส่งออก" หมายความว่า ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพ่อส่งไปต่างประเทศ….(13) "ผู้ส่งออก" หมายความว่า ผู้ประกอบการซึ่งส่งออก และ (5) "ผู้ประกอบการ" หมายความว่า บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่…. ตามบทกฎหมายดังกล่าว ผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นผู้ส่งออกและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 นั้น หมายถึงบุคคลที่ขายสินค้าซึ่งส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศ เมื่อโจทก์เป็นผู้ประกอบกิจการส่งออกประเภทวัสดุก่อสร้างก่อนที่จะส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรรายนี้ ผู้ซื้อในต่างประเทศเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตสั่งจ่ายเงินแก่โจทก์ ในกรณีไม่ได้เปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตผู้ซื้อก็จะชำระค่าสินค้าให้โจทก์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่เปิดไว้กับธนาคาร โจทก์มีหลักฐานการสั่งซื้อจากบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด สินค้าและใบตราส่งก็ระบุชื่อโจทก์เป็น ผู้ส่งออก โดยบริษัทค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด ที่ขายสินค้าให้แก่โจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ซื้อในต่างประเทศ โจทก์เป็นบุคคลที่ขายสินค้ารายนี้ส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศ ถือว่าโจทก์เป็นผู้ส่งออกซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1(1) การที่ใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวมิได้จัดทำในนามของโจทก์ แต่จัดทำในนามของบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด ที่ขายสินค้ารายนี้ให้แก่โจทก์หรือแม้โจทก์มิได้มีหนังสือแต่งตั้งให้บริษัทดังกล่าวจัดทำใบขนสินค้าขาออกรายนี้แทนโจทก์ก็ไม่ทำให้โจทก์ไม่ใช่ผู้ส่งออก เพราะการจะเป็นผู้ส่งออกหรือไม่ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว หาใช่ว่าต้องพิจารณาใบขนสินค้าขาออกว่าเป็นชื่อของใคร เมื่อโจทก์เป็นผู้ส่งออกตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังวินิจฉัยมา บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด ก็หาใช่เป็นผู้ส่งออกไม่ การที่ เจ้าพนักงานของจำเลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการขายสินค้ารายนี้จึงไม่ชอบ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021