เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2219/2543 
บริษัท ประสิทธิ์โชค จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง บริการขนส่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 81

การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81 จะต้องเป็นการประกอบกิจการขนส่งสินค้าให้แก่บุคคลอื่นเป็นปกติ ธุระ กล่าวคือ เป็นการให้บริการแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป มิใช่จำกัดเฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้โจทก์จะมีรถยนต์ของตนองได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งน้ำมันและประกอบการขนส่งส่วนบุคคลก็ตาม แต่กรณีของโจทก์เป็นการรับขนส่งสินค้าซึ่งเป็นน้ำมันให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อนำมันของโจทก์ท่านั้น มิใช่รับขนส่งสินค้าให้แก่บุคคลทั่ว ๆ ไป รายรับค่าขนส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้าของโจทก์จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021