เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2612/2544 
บริษัท ผู้สินธร จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา มาตรา 82/5 (1)

การที่โจทก์ไม่สามารถนำหลักฐานใบกำกับภาษีซื้อหรือใบแทนใบกำกับภาษีซื้อเดือนภาษีที่พิพาทมาแสดงให้เห็นว่ามีการชำระภาษีซื้อ ภาษีดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 (1) เมื่อโจทก์นำภาษีซื้อดังกล่าวมาหักในการคำนวณภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการเป็นเหตุให้จำนวนภาษีซื้อที่ยื่นแสดงไว้คลาดเคลื่อนไป จึงต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (4) และการที่โจทก์ไม่เก็บรักษาเอกสารใบกำกับภาษีซื้อที่ใช้เครดิตภาษีในการคำนวณภาษีไว้อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 โจทก์จึงต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกร้อยละสองของจำนวนภาษีที่นำมาเครดิตตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (9) อีกด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021