เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7169/2543 
บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ใบลดหนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/10

โจทก์ออกใบลดหนี้เพราะโจทก์ส่งสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว แต่ยังไม่อาจติดตั้งได้ก็ดี เพราะผู้ซื้อได้ทำใบอนุมัติเบิกจ่ายรวมสินค้าทั้งหมด แต่โจทก์ส่งสินค้าแยกรายการก็ดี ผู้ซื้อไม่สามารถเบิกจ่ายจากปีงบประมาณต่างงบกันก็ดี และผู้ซื้อไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2537 ได้ โดยจะต้องเบิกจ่ายจากปีงบประมาณ 2538 ซึ่งเป็นปีถัดไปก็ดี เหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวมิใช่กรณีดังที่ระบุไว้ในมาตรา 82/10 (1) (2) (3) (4) การออกใบลดหนี้ในกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021