เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6966/2541 
นายปริญญา ลิขิตโฆษิตกุล โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง มูลค่าฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/18 (2)

เมื่อผู้ประกอบการมีรายได้หรือมูลค่าของฐานภาษีในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 1,200,000 บาท ผู้ประกอบการย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/16 ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 1.5 ได้ แต่เมื่อมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1,200,000 บาท ผู้ประกอบการก็ไม่มีสิทธิคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/16 คือ ร้อยละ 1.5 อีกต่อไป ตามมาตรา 82/18 (2) แสดงว่าก่อนหน้านั้นผู้ประกอบการมีสิทธิที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 1.5 การที่ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ระหว่างมีรายได้หรือมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 1,200,000 บาท จึงเป็นการชอบด้วยบทบัญญัติในมาตรา 82/16 และมาตรา 18/18 (2) ประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดมูลค่าฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าของฐานภาษีของกิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/16 แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 237) พ.ศ. 2534 มาตรา 4

 

 

หมายเหตุ ปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548 กำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมจะต้องไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021