เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 760/2544 
บริษัท ซี.เอส.มอเตอร์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง เบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (10)

โจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ จึงต้องรับผิดชำระเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (10) อยู่แล้ว เมื่อเจ้าพนักงานประเมินถือว่า มูลค่าของสินค้าดังกล่าวเป็นการขายของโจทก์ อันเป็นผลให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นไว้ไม่ถูกต้องอยู่ด้วยในตัวตามมาตรา 89 (4) เนื่องจากเป็นฐานภาษีเดียวกัน เมื่อประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (10) กำหนดให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีซึ่งคำนวณจากฐานภาษีที่มิได้ลงรายการในรายงานให้ถูกต้อง ย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะให้รับผิดชำระเบี้ยปรับให้สูงขึ้นโดยให้รับผิดตามมาตรา 89 (10) เพียงอนุมาตราเดียว หาได้มุ่งประสงค์ให้รับผิดทุกอนุมาตรารวมกันไม่ โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีตามมาตรา 89 (4) อีก

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021