เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดง ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

 

----------------------------------

 

                       เพื่อเป็นการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีและบรรเทาภาระในการเสียภาษี ตลอดจนเพื่อรณรงค์ให้ผู้เสียภาษีรายใหม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมากยิ่งขึ้น จึงสมควรขยายเวลาการชำระภาษีเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่มีภาษีต้องเสียน้อยกว่า 3,000 บาท ได้มีโอกาสยื่นรายการและชำระภาษีอากรโดยสามารถผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันไม่เกิน 6 งวด ให้เป็นการถูกต้องต่อไป โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และไม่ต้องรับผิดทางอาญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร จึงขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

                       ข้อ 1 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่สามารถผ่อนชำระเป็นงวด  งวดละเท่าๆ กันไม่เกิน 6 งวด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ต้องเสียภาษีของปีภาษี 2548 เฉพาะกรณีซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ว่าจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549

 

                      ข้อ 2 กรณีผู้ต้องเสียภาษีไม่สามารถชำระภาษีได้ภายในกำหนดเวลาพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 โดยมีภาษีอากรที่ต้องชำระรวมกันทุกประเภทเงินได้พึงประเมินและจากการคำนวณภาษีทุกกรณี เป็นจำนวนเงินน้อยกว่า 3,000 บาท  ให้มีสิทธิยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันไม่เกิน 6 งวด โดยงวดแรกต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549 และงวดสุดท้ายให้ชำระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2549

                            ภาษีอากรที่ขอผ่อนชำระตามวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้ชำระภายในกำหนดเวลา ให้หมดสิทธิได้รับประโยชน์ตามประกาศนี้เฉพาะภาษีอากรสำหรับงวดที่มิได้ชำระตามกำหนดเวลา รวมทั้งงวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งหมดด้วย และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่มิได้ชำระและงวดต่อๆ ไปด้วย  

 

                    ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่มีผลต่อภาษีอากร เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่ได้เสียไปแล้วก่อนหรือในวันที่ที่ลงในประกาศนี้

 

                    ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และสถานที่ชำระภาษีอากร ได้ตามที่เห็นสมควร

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2549

 

นายไชยยศ  สะสมทรัพย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 123  ตอนที่ 22 ง  วันที่  7  มีนาคม  2549)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014