เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6294/2548 
นางปิยพร มณีเนตร โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ขายอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 48(4),89/1,89/2,91/2(6),91/5(6),91/21(6)

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 244 พ.ศ. 2534

การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา ถือว่าเป็นการขายโดยมุ่งค้ากำไร ตามมาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/2 และ 89/1 ประกอบมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์กล่าวอ้างว่ามีรายรับจากการขายต่ำกว่ารายรับตามที่ปรากฏในสัญญาขายที่ดิน แต่โจทก์ไม่มีหลักฐาน สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง จึงต้องถือรายรับตามหนังสือสัญญาขายที่ดินซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการ ซึ่งโจทก์ต้องนำมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021