เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่  259 (พ.ศ. 2549)

  ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

      ------------------

 

                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                            ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (74) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

                              “(74) เงินได้ที่คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้รับเพื่อประโยชน์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป”

 

 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2549

           ทนง  พิทยะ

               (นายทนง  พิทยะ)     

                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง         

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ    :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเงินได้พึงประเมินของคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แต่โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตามโครงการดังกล่าว สมควรกำหนดให้เงินได้พึงประเมินที่คณะกรรมการได้รับเพื่อประโยชน์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 38 ก วันที่ 17 เมษายน  2549)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022