เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4169/2548 
นายสุวิทย์ ธนะสมบัติ โดยนายวิจักษณ์ ธนะสมบัติ (ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน)โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง ภาษีซื้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/3 , มาตรา 82/5

มาตรา 65 ทวิ (1) มาตรา 65 ตรี (9) (14) มาตรา 70 ทวิ มาตรา 76 ทวิ

โจทก์เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับปี 2539-2540 จำเลยทั้งห้าได้ทำการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มไปยังโจทก์โดยไม่นำภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีมาหักจากภาษีขาย โดยอ้างว่าเป็นภาษีซื้อที่เกิน 3 ปี ตามมาตรา 82/3 วรรคท้าย
ศาลเห็นว่า ประมวลรัษฎากรมาตรา 82/3 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา 82/7 มาตรา 82/8 และมาตรา 82/16 ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี" ตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมแสดงว่าผู้ประกอบการมีสิทธินำภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีมาหักจากภาษีขายได้ เว้นแต่เป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร ที่จำเลยทั้งห้าประเมินภาษีโจทก์โดยไม่นำภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีมาหักจากภาษีขายโดยไม่ปรากฏว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นภาษีซื้อที่เกิน 3 ปี ตามมาตรา 82/3 วรรคท้าย ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องการนำภาษีซื้อที่ไม่ได้นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 วรรคหนึ่ง เพราะมีเหตุจำเป็นตามที่อธิบดีกำหนดให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด แต่ต้อง ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้มีการออกใบกำกับภาษีเป็นคนละกรณีกับคดีนี้ จำเลยไม่อาจอ้างบทบัญญัติดังกล่าวมาเป็นเหตุไม่ยอมให้โจทก์นำภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีมาหักจากภาษีขายได้

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021