เมนูปิด
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย   ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ   ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 5 คำขอและแบบแจ้ง
         5.1คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06)
             - หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2536
         5.2แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ (ภ.พ.06.1)
ส่วนที่ 6 บทกำหนดโทษ

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-06-2016