เมนูปิด
    Thai version :: English version
  
 
   
 
 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ.2553
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 190)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
   แบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.2
  แบบแจ้งการเปบี่ยนแปลงสำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส.ป.ภ.2.1
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 191)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
  Q & A
 
   

   
 
  
 Flowchart ROH (new)
   การจดแจ้ง
   ขั้นตอนการจดแจ้ง
   สิทธิประโยชน์
 
   

   
 
 Presentation
 
Beneffits & Conditions for Regional Operating Headquarters (สัมมนาครั้งที่ 2 )
 
Regional Operating Headquarters (ROH) and Treasury Center (TC) (สัมมนาครั้งที่ 1)
 
Investment Promotion of ROH (สัมมนาครั้งที่ 1)
 
Corporate Treasury Center (สัมมนาครั้งที่ 1)
 
   

 
 
 สาระน่ารู้ “สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค”
 
หลักการและเงื่อนไขการจัดตั้ง
 
สิทธิประโยชน์ของสำนักงาน และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์
 
สิทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวที่ทำงานใน ROH และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์
 
บริการ ROH ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
 
แนวปฏิบัติทั่วไป
 
 

 
 
สาระน่ารู้กับ Treasury Center
สาระน่ารู้กับ BOI
 
 

 
 
 ข่าวสาร ROH
 
คำกล่าวของ รมช.ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
 
ประมวลภาพงานสัมมนา ROH Forum 2
 
ประมวลภาพงานสัมมนา ROH รับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุน
 
 

 
 
 ติดต่อสอบถาม
 กรมสรรพากร
90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 1161
สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-2272-8257
0-2272-9686
0-2272-8445
Email : roh@rd.go.th
Homepage : www.rd.go.th
 
 

 
 
 
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักแผนภาษี โทร. 02-272-9215

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-12-2021