เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ 461)

พ.ศ. 2549

________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2549

เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                   โดยที่เป็นการสมควรขยายเวลาในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                   มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 461) พ.ศ. 2549”

 

                   มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

 

                   มาตรา 3  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ( ฉบับที่ 405) พ . ศ . 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                "มาตรา 7  คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับสิทธิตามมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 ต้องเป็นคนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 10 โดยให้ได้รับสิทธิดังกล่าวในระหว่างการทำงานเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินสี่ปี ไม่ว่าในระหว่างเวลานั้นจะได้เดินทางออกจากประเทศไทยเป็นครั้งคราวหรือไม่ก็ตาม”

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร

        นายกรัฐมนตรี     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดระยะเวลาในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคไว้เพียงสองปีนับแต่คนต่างด้าวผู้นั้นทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างงานทำให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนของบริษัทต่างประเทศในรูปแบบการจัดตั้งเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างแรงจูงใจให้คนต่างด้าวทำงานอย่างต่อเนื่อง สมควรขยายระยะเวลาการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวทำงานอย่างต่อเนื่อง สมควรขยายระยะเวลาการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคออกไป เป็นในระหว่างการทำงานเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินสี่ปี จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

                             (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 72 ก  วันที่ 13 กรกฎาคม 2549)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022