เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 262  (พ.ศ.2549)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

-----------------------

  

                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 65 ทวิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                            ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6 อัฏฐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

 

                            “ข้อ 6  อัฏฐ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร ให้กระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 ทั้งนี้ สำหรับการปลดหนี้ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

                                     “เกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรตามที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนด

                                     “คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

                                    “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

 

 

 ให้ไว้ ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2549

  ทนง  พิทยะ

(นายทนง  พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะรับภาระชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกร และจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้ปลดหนี้แก่เกษตรกร อันจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร สมควรกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจำหน่ายหนี้สูญที่เกิดจากการปลดหนี้ดังกล่าวออกจากบัญชีลูกหนี้ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 123   ตอนที่ 86 ก   วันที่  28  สิงหาคม  2549)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022