เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 464)

พ.ศ. 2549

   ---------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2549

เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                       โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)

 

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

 

                        มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 464) พ.ศ. 2549”

 

                        มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

                        มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

                                   การนำเข้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ว่านำมาใช้ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)

 

                         มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

        นายกรัฐมนตรี     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) เพื่อทำการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและในทะเลซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการดำเนินงานต่างๆ สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

                       (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 88 ก  วันที่ 30 สิงหาคม 2549)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022