เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 156/2549

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

---------------------------------

         

                         เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทย ตามแบบ ผ .5 ให้มีสิทธิชำระเงินภาษีอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้อีกแห่งหนึ่ง อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ  1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ( จ ) ของ (4) ของข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท . ป .112/2545 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ . ศ . 2545

                                    “( จ )  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน ( สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ) เลขที่ 99 ถนนบางนา – ตราด กม .15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ( ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ )”

                        ข้อ 2  ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท . ป .112/2545 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ .ศ .2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                                    “(4)  นักวิชาการภาษี 9 ชช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 2(4)( ก ) และ ( จ )”

                        ข้อ 3  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ . ศ . 2549 เป็นต้นไป

 

                                                         สั่ง ณ วันที่   13 ตุลาคม พ.ศ . 2549

 

 

                                                                      ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

                                                                  (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

                                                                     อธิบดีกรมสรรพากร 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-08-2014