เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่444/2549 
บริษัท โกศลโลหะกิจ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/3, 83, 83/4, 84

โจทก์ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ของเดือนเมษายน 2541 สองครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 มีภาษีซื้อที่ชำระเกินเป็นจำนวน 8,554.17 บาท ซึ่งโจทก์ขอนำภาษีซื้อที่ชำระ เกินไปนี้ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป ต่อมาโจทก์ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ครั้งที่สอง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 โดยแจ้งยอดภาษีซื้อเกินเป็นจำนวน 40,853.80 บาท กรณีของโจทก์ถือได้ว่า การยื่นแบบ ภ.พ. 30 ครั้งที่สอง แม้จะเป็นการยื่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปก็ตาม ก็เป็นการ ยื่น แบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม เนื่องจากโจทก์ในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษี ไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าการคลาดเคลื่อนนั้นจะเป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือน ภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ตาม ตามมาตรา 83/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเข้าข้อยกเว้นของ มาตรา 84 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม เพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 83/4 ก็ให้มีสิทธิขอคืนภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีจากการ คำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้น ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิแต่เพียงขอคืนภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีจากการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น ไม่มีสิทธิ นำไปเป็นเครดิตภาษีในเดือนถัดไป.

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021