เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2208/2549 
นางเสมอใจ แก้วรัตนอัมพรโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2(6)

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541

โจทก์ซื้อที่ดินมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534 และขายที่ดินไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 เข้าหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ทางการค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร แต่โจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ จนกระทั่งจำเลยเชิญโจทก์ไปพบโจทก์จึงยื่นแบบแสดงรายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2545 และชำระภาษีไว้เพียงบางส่วน แม้ต่อมาพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 โดยไม่มีบทเฉพาะกาลให้จำเลยมีอำนาจจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างชำระ ก็ไม่มีผลต่อการขายที่ดินของโจทก์และความรับผิดในการเสียภาษีของโจทก์ที่มีอยู่แล้วแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอคืนภาษีและจำเลยไม่ต้องคืนภาษีที่โจทก์ชำระแล้วแก่โจทก์.

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021