เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2681/2549 
บริษัทวี เอส ที่ดินและสวนเกษตร จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การหลีกเลี่ยงภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/10

โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรวบรวมซื้อที่ดินเพื่อจัดสรรแบ่งขายเพื่อการเกษตร แต่โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร โดยโจทก์เชื่อตามเอกสารเผยแพร่ของจำเลยเกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรมของจำเลย ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการจำเลย และเอกสารดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่า การขายหรือถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนั้น การที่โจทก์ไม่ยื่นเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะเชื่อตามเอกสารแนะนำของจำเลย จึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ยอมเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับ ที่ศาลภาษีอากรกลางให้งดเบี้ยปรับแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021