เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1028/2549 
กรมสรรพากร โจทก์

พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร ที่ 1

จำเลย

บริษัทอดิเรกเอนเตอร์ไพร์ช จำกัด ที่ 2

 
เรื่อง ฟ้องซ้ำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

เดิมจำเลยที่ 1 เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์ในคดีนี้กับพวกรวม 5 คน เป็นจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลาง ตามคดี หมายเลขดำที่ 120/2537 ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งห้า ศาลภาษีอากรกลางและศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิพากษาเพิกถอนการประเมินบางส่วน เจ้าพนักงานของโจทก์ได้ทำการปรับปรุงหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระแก่โจทก์ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกา รวมเป็นเงินภาษีอากรที่ต้องชำระ 62,643,657.48 บาท ต่อมา จำเลยที่ 1 ขอผ่อนชำระตามสัญญาผ่อนชำระภาษีอากรค้างตามคำพิพากษาศาลฎีกา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 โดยอธิบดีของโจทก์อนุมัติ แล้วจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาดังกล่าวจนโจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญา ผ่อนชำระภาษีอากร โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างจำนวน 53,596,000 บาท แก่โจทก์ จำเลยต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เป็นฟ้องซ้ำ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีเดิมจำเลยที่ 1 เป็นโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยโจทก์คดีนี้มิได้เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ชำระหนี้ค่าภาษีแต่อย่างใด ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระค่าภาษีอากรค้าง ประเด็นจึงมีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาหรือไม่ โดยมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงไม่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันในคดีเดิม จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021