เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4181/2548 
กรมสรรพากรโจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที. เอ็น.เซอร์วิส

จำเลย
เรื่อง เอกสารมหาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127

มาตรา 65 ทวิ (1) มาตรา 65 ตรี (9) (14) มาตรา 70 ทวิ มาตรา 76 ทวิ

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดหนี้ภาษีอากรค้างและฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของจำเลยที่ 1 ให้ร่วมรับผิดด้วย จำเลยที่ 2 ต่อสู้ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เคยไปสมัครเป็นคนงานของจำเลยที่ 1 ได้ค่าจ้างวันละ 180 บาท เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่มีงานทำ จำเลยที่ 2 ได้กลับไปทำไร่ข้าวโพด อยู่ที่จังหวัดตาก เห็นว่าเอกสารการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นเอกสารมหาชน เอกสารมหาชนดังกล่าวเป็นเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับรองนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 เพียงแต่บัญญัติว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องเท่านั้น มิได้ให้รับฟังเป็นเด็ดขาดว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง คู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมหาชนมายัน ยังสามารถปฏิเสธความแท้จริงและถูกต้องแห่งเอกสารมหาชนนั้นได้ เพียงแต่เป็นหน้าที่ของ คู่ความฝ่ายนั้นต้อง นำสืบความไม่ถูกต้องแท้จริงของเอกสารมหาชนนั้น คดีนี้จำเลยที่ 2 ได้นำสืบว่าคำขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ไม่ถูกต้องเพราะจำเลยที่ 2 ไม่เคยขอเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 ลายมือชื่อในคำขอดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 และนำสืบเปรียบเทียบลายมือชื่อดังกล่าวว่าไม่เหมือนลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในช่องผู้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในใบรับบัตรประจำตัวประชาชน แต่ฝ่ายโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างพยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 จึงเชื่อว่า ลายมือชื่อในคำขอเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่เคยเข้าเป็นหุ้นส่วนและเป็นผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์.

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021