เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4878/2548 
บริษัทไทยโพลา จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ส่วนลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2) (8) มาตรา 50 มาตรา 79 วรรคสาม (1)

ในการประกอบกิจการของโจทก์ โจทก์ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าขายปลีกโดยหักส่วนลดในทันที และส่งมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้ลูกค้าไปและลูกค้าของโจทก์จะต้องชำระราคาตามเวลาที่โจทก์กำหนด มิใช่เมื่อขายสินค้าได้แล้ว จึงเป็นการซื้อขายตามธรรมดา ส่วนลดที่โจทก์ให้แก่ลูกค้าขายปลีกหรือผู้จำหน่ายอิสระ จึงเป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจตามมาตรา 40 (8) มิใช่เงินได้ที่ได้รับจากการรับทำงานให้โจทก์ตามมาตรา 40 (2) โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร

ส่วนลดที่โจทก์ลดให้แก่ลูกค้าของโจทก์ดังกล่าวเป็นส่วนลดตามปกติในทางการค้า จึงไม่ถือว่าเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 วรรคสาม (1) การที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยหักส่วนลดออกจากราคาสินค้าจึงถูกต้องแล้ว

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021