เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4879/2548 
บริษัทซีวีเทค จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี รายรับจากการรับเหมาก่อสร้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1 (5)

โจทก์มีรายรับที่เกิดจากการรับเหมาก่อสร้างจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก แต่ไม่มีหนังสือรับรองการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 จากกระทรวงการต่างประเทศ จึงไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 27) จนทำให้ ภาษีขายที่โจทก์แสดงไว้ในแบบแสดงรายการภาษีมูลเพิ่ม (ภ.พ.30) ต่ำไป การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายโดยไม่มีหนังสือรับรองของกระทรวงการต่างประเทศในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 การที่โจทก์ชำระภาษีไว้ ไม่ถูกต้องและแสดงภาษีขายไว้ต่ำจึงเกิดจากการผิดพลาด ที่ไม่ได้ให้สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กขอหนังสือรับรองการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 จากกระทรวงการต่างประเทศ มิได้เกิดจากการที่โจทก์มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงภาษี ทั้งโจทก์สั่งผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ไปพบเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ตามนัดย่อมถือได้ว่าโจทก์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีของจำเลยที่ 1 ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้งดเบี้ยปรับต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร.

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021