เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6667/2541 
พันโทปรีดา อุ่นสุวรรณ ในฐานะทายาทของนาย อุดม อุ่นสุวรรณโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การประเมิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 18, 19, 20

การประเมินตามมาตรา 18 เป็นการประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามแบบแสดงรายการที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรยื่นเสียอากร โดยไม่ต้องออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการมาไต่สวนก่อน ส่วนการประเมินตามมาตรา 19 และมาตรา 20 นั้น เป็นการประเมินหลังจากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการมาไต่สวนแล้ว

เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ได้ตรวจสอบพบว่า แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนาง กิติยาไม่ถูกต้อง จึงได้ออกหมายเรียกนางกิติยากับพวกมาตรวจสอบ ไต่สวนแล้ว เห็นว่า รายได้จากการให้เช่าบ้านและตึกแถวที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่นาง กิติยากับพวกได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้เป็นของนายอุดม เมื่อได้ตรวจแบบแสดงรายการเสียภาษีของนายอุดมแล้ว เชื่อว่า นายอุดมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้นำ เงินรายได้จากการให้เช่าดังกล่าวมายื่นเสียภาษีไว้ด้วย จึงได้ประเมินต่อโจทก์ซึ่งเป็นทายาทของนาย อุดม เมื่อปรากฏว่าแบบแสดงรายการเสียภาษีของนายอุดมมิได้ระบุรายการเกี่ยวกับรายได้ค่าเช่าบ้านและตึกแถวที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไว้ การประเมินของเจ้าพนักงานของจำเลย ที่ 1 ดังกล่าว ไม่ได้ประเมินจากรายการที่ปรากฏในแบบแสดงรายการเสียภาษีของนายอุดม กรณีนี้จึงไม่ใช่เป็นการประเมินตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แต่เป็นการประเมินตามมาตรา 19 และมาตรา 20 เมื่อ มิได้มีการออกหมายเรียกนายอุดม ผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี หรือโจทก์ซึ่งเป็นทายาทมาไต่สวนก่อน การประเมินของเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021