เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 8005/2548 
นาย วุฒิวาร วาระศิริ โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 47(7)

ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้สิทธิผู้มีเงินได้พึงประเมินนำเงินที่ตนบริจาคมาหักเป็น ค่าลดหย่อนได้ โดยให้หักเท่าจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้ว เมื่อใบอนุโมทนาบัตรที่โจทก์นำมาขอหักเป็นค่าลดหย่อนระบุชื่อโจทก์และครอบครัวเป็นผู้บริจาค ย่อมมีเหตุให้เชื่อได้ว่า โจทก์ได้บริจาคเงินจริง โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีชื่อในใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวจึงมีสิทธินำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ และแม้ว่าใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อโจทก์และครอบครัวเป็นผู้บริจาค ก็เพื่อเหตุผลทางด้านจิตใจและความเชื่อทางศาสนาว่าบุคคลในครอบครัวของโจทก์ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญกุศล เมื่อโจทก์เป็นผู้มีชื่อระบุในใบอนุโมทนาบัตร โดยไม่มีชื่อบุคคลอื่นรวมด้วย โจทก์ชอบที่จะนำเงินบริจาค ตามที่ปรากฏในใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวมาหักเป็น ค่าลดหย่อนในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของโจทก์ได้ทั้งหมด สำหรับใบอนุโมทนาบัตรที่ระบุชื่อ โจทก์ นางเยาวภา และครอบครัว ซึ่งโจทก์และ นางเยาวภาเป็นผู้มีชื่อระบุในใบอนุโมทนาบัตร โจทก์ชอบที่จะนำเงินบริจาคตามที่ปรากฏในใบอนุโมทนาบัตร นี้มาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เพียงครึ่งเดียว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021