เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 76/2541

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง ประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ในคำสั่งนี้

                        “ องค์กรร่วม ” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533

                        “ พื้นที่พัฒนาร่วม ” หมายความว่า พื้นที่พัฒนาร่วมตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533

 

                ข้อ 2  ให้สำนักงานขององค์กรร่วม เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม

 

                ข้อ 3  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร เป็น “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 4  การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ” ตามข้อ 3 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 5  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2541

 

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014