เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 76/2541
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

---------------------------------------------

 

            เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง ประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ในคำสั่งนี้
                  องค์กรร่วม หมายความว่า องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533
                  พื้นที่พัฒนาร่วม หมายความว่า พื้นที่พัฒนาร่วมตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533

            ข้อ 2 ให้สำนักงานขององค์กรร่วม เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม

            ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร เป็น เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

            ข้อ 4 การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 3 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

            ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2541

 

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2024