เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1038/2536

 

บริษัท อนุพจน์ก่อสร้าง จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

เรื่องประเมินภาษี

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 3

โจทก์อ้างว่าดอกเบี้ยรับจำนวน 3,547.25 บาท ที่โจทก์ได้รับจากบริษัท น. เป็นรายรับที่ต่ำกว่า 4,000 บาทต่อเดือน จึงได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามพระราชบัญญัติฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 มาตรา 6 (18) แต่ได้ความจากผู้รับมอบอำนาจโจทก์ว่า หลักฐานการรับเงินดังกล่าว สูญหายไป ไม่ได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของจำเลย และในชั้นตรวจสอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีก็อ้างว่าสูญหาย ดังนั้น จึงไม่อาจทราบได้ว่ายอดรายรับดังกล่าวประกอบการลงบัญชีก็อ้างว่าสูญหาย ดังนั้น จึงไม่อาจทราบได้ว่ายอด รายรับดังกล่าวเป็นรายรับของเดือนใด การที่เจ้าพนักงานประเมินภาษีการค้าทั้งหมดจึงเป็นการถูกต้องแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021