เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5688/2540 
บริษัท อี เอ ซี เอ็กซ์ปอร์ต คอปอเรชั่นโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส

โจทก์มีเงินได้ประเภทเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) (ข) ซึ่งจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 โดยที่มาตรา 3 เตรส บัญญัติให้นำมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น การขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แม้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็ต้องอยู่ในบังคับมาตรา 63 กล่าวคือ ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีจำนวนที่เกินภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไป เมื่อปรากฏว่าโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่โจทก์ ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ตรี เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีทั่ว ๆ ไป ซึ่งประมวลรัษฎากรมิได้มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ แต่การขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส บัญญัติให้นำมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยเฉพาะแล้ว จึงนำมาตรา 27 ตรี มาใช้บังคับไม่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021