เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5103/2541 
นายเกรียงไกร ปาลวัฒน์วิไชยโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การส่งหนังสือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8

การส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ส่งได้ 2 วิธี คือ วิธีส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและวิธีให้เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่ง การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับต้องบังคับตามไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2529 กล่าวคือจะนำจ่ายให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับก็ได้ ซึ่งผู้แทนของผู้รับตามไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2529 ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ดังนั้น บุคคลซึ่งอยู่ในบ้านร้านเดียวกันกับผู้รับแม้ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เป็นผู้แทนของผู้รับได้ เมื่อจำเลยจัดส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าให้โจทก์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและบุรุษไปรษณีย์นำหนังสือดังกล่าวไปส่งให้โจทก์ที่บ้านพบเด็กชาย ย. บุตรชายโจทก์ อายุ 13 ปี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านเดียวกันรับไว้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 จึงต้องฟังว่าโจทก์ได้รับแล้วตั้งแต่วันดังกล่าว เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับแจ้งการประเมิน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021