เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 8879/2544 
บริษัท สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งการประเมิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีของโจทก์ได้นำหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือแจ้งให้ นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลไปที่บริษัทโจทก์อันเป็นภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของโจทก์ตามที่โจทก์จดทะเบียนไว้ และ ท. ซึ่งโจทก์มอบอำนาจให้ไปพบเจ้าพนักงานประเมินตามหมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษีอากรยินยอมรับหนังสือแจ้งดังกล่าวและลงลายมือชื่อเป็นผู้รับไว้ด้วยในวันเดียวกัน ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะฟังได้ว่ามีการส่งหนังสือแจ้งการประเมินตั้งแต่วันนั้นซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร โดยชอบแล้ว คำว่า “บุคคล” ตามมาตรา 8 ย่อมหมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย เมื่อ ท. ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานสรรพากรของจำเลยแล้ว ก็ต้องถือว่าโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว หากโจทก์ต้องการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งหนังสือแจ้งการประเมินตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021