เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่9763/2544 
นาย หนู ชัยวิฑิตสันติ กับพวกโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งการประเมิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8

เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้โจทก์ทั้งสองชำระ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้โจทก์ทั้งสอง ณ ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีลูกจ้างโจทก์ทั้งสองรับหนังสือไว้แทน จึงเป็นการส่งโดยชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แม้ลูกจ้างโจทก์ทั้งสองจะทำหนังสือแจ้งการประเมินสูญหาย โจทก์ทั้งสองก็หาอาจนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ได้ไม่

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021