เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4862/2543 
กรมสรรพากร โจทก์

นาย เปลิ้ม ศรีหมอก

จำเลย
เรื่อง การยึดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 12

ลายมือชื่อในช่องผู้ชำระภาษีอากรตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 46 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยนั้นไม่มีคำว่า “ นาย ” นำหน้า เมื่อพิจารณาหมายเปรียบเทียบกับลายมือชื่ออื่น ๆ ของจำเลย ปรากฏว่า ในการลงลายมือชื่อของจำเลยทุกครั้งจำเลยจะใช้คำว่า “ นาย ” นำหน้าชื่ออันเป็นการลงลายมือชื่อด้วย ดังปรากฏตามลายมือชื่อของจำเลยในใบรับลงทะเบียนเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 9 ด้านหลัง และคำให้การตามเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 11 ถึง 13 ข้ออ้างของโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง น่าเชื่อว่า จำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ชำระภาษีอากรในเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 46 จำเลยได้ชำระภาษีจำนวน 2,043.50 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2529 อันมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันดังกล่าว แต่เมื่อนับถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2540 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยยอมรับว่าเป็นหนี้ค่าภาษีอากรโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 11 ถึง 13 เป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้ว คดีของโจทก์ในส่วนนี้จึงขาดอายุความ แต่ที่จำเลยยอมรับว่าเป็นหนี้ค่าภาษีอากรโจทก์ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานที่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้รับสภาพความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/28 วรรคสอง ซึ่งมีผลให้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่จำเลยรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวมีกำหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อจำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพความรับผิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2540 ตามเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 12 และ 13 กับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2540 ตามเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 11 นับจากวันที่ 11 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันฟ้องวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยังไม่เกิน 2 ปี คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

อายุความจะสะดุดหยุดลงได้ก็เมื่อมีกรณีต้องด้วยมาตรา 193/14 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การยึดทรัพย์สินของจำเลยตามประมวลรัษฎากรเพื่อชำระหนี้ค่าภาษีอากรค้าง หาได้เป็นการกระทำอันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงไม่

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021