เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1158/2539 
กรมสรรพากร กับพวก โจทก์

บริษัท พีพีก่อสร้าง จำกัด

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 18

โจทก์มี อ. เจ้าหน้าที่ประเมินอากร หน่วยส่งเสริมการลงทุนของโจทก์ที่ 1 มาเบิกความว่า หลักจากโจทก์ที่ 1 ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่าได้เพิกถอนสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่จำเลยทั้งหมด โดยให้เรียกเก็บภาษีอากรที่ได้รับยกเว้นทั้งหมด โจทก์ที่ 1 ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บภาษีอากรจำเลย พยานรวบรวมเอกสารใบขนสินค้า ประเมินภาษีอากรแล้วได้แจ้งให้จำเลยทราบและให้มาชำระภาษี พร้อมกับได้ส่งแบบแจ้งการประเมินอากรโดยได้แจ้งภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลตามที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าขณะนำสินค้าเข้ามา โดยแจ้งให้จำเลยมาชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่จำเลยได้รับหนังสือ กรณีเช่นนี้ย่อมถือได้ว่ามีการประเมินภาษีการค้าโดยเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ประกอบด้วยมาตรา 87 (2) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นแล้ว หากจำเลยเห็นว่า การประเมินไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 เสียก่อน เมื่อจำเลยไม่ได้อุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่เรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจากจำเลยย่อมถึงที่สุด จำเลยไม่มีสิทธิเรียกขึ้นต่อสู้อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021