เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3466/2536

 

บริษัท เอส.เอส.โอ. จำกัด

โจทก

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ

การประเมินภาษีตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเป็นการประเมินสำหรับเดือนหรือปีภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลายื่นรายการ เมื่อปรากฏว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีการค้าดอกเบี้ยค้างหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง จึงเป็นการประเมินที่ขัดกับมาตรา 18 ทวิ โดยชัดแจ้ง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021