เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3807/2538 
บริษัท เคนรอดเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด โจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีการค้า
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ

การยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีการค้า ประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ มาตรา 84 มาตรา 85 ทวิ และมาตรา 86 ได้บัญญัติถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ไว้แล้ว ซึ่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ดังกล่าวยังสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปได้อีก ถ้าเป็นกรณีที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีเห็นสมควรตามความจำเป็นแก่กรณีตามมาตรา 3 อัฏฐ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ในปี พ.ศ.2526 พ.ศ.2527 และ พ.ศ.2528 ได้มีประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไป กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าในเดือนใดของปี พ.ศ.2526 พ.ศ.2527 พ.ศ.2528 ดังกล่าวจึงถึงกำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ.2526 พ.ศ.2527 พ.ศ.2528 จึงถึงกำหนดแล้วก่อนการประเมิน การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีการค้าของโจทก์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือนสิงหาคม 2526 ถึงเดือนมิถุนายน 2528 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ.2526 พ.ศ.2527 และ พ.ศ.2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่ประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ

 

 

 

 

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021