เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5427/2537 
กรมศุลกากร กับพวกโจทก์

บริษัท เกรียงทอง จำกัด

จำเลย
เรื่อง การออกหมายเรียก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19

ประมวลรัษฎากร มาตรา 19 เป็นบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวนในเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ารายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่บริบูรณ์ได้ภายในกำหนด 5 ปี พ้นกำหนดนี้แล้วจะมีผลเพียงเจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการมาไต่สวนและออกหมายเรียกพยาน กับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาแสดงได้เท่านั้น หาใช่เป็นบทบัญญัติเรื่องอายุความในการเรียกร้องให้ชำระค่าภาษีอากรไม่ สิทธิเรียกร้องให้ชำระค่าภาษีอากรมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 เดิม (มาตรา 193/31 ที่ แก้ไขใหม่)

 

หมายเหตุ

1. คำพิพากษาศาลฎีกานี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5428/2537, 5429/2537, 5430/2537, 5431/2537 และ 5503/2537 วินิจฉัยทำนองเดียวกัน

2. ปัจจุบัน มาตรา 19 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 มาตรา 3 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2534 เป็นต้นไป กล่าวคือ การออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินจะต้องกระทำภายในเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยที่ผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลักเลี่ยงภาษีอากรหรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกเกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกำหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร

 

 

ศาลภาษีอากรกลาง/ย่อ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021