เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 60/2539

เรื่อง  การแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้เสียภาษีอากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.2/2528 เรื่อง การมอบหมายงานตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2528

 

                ข้อ 2  มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร แจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

 

                ข้อ 3  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014