เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 52/2537

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.35/2534 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534

 

                ข้อ 2   ให้สถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตด้วย

 

                ข้อ 3  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ตามข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับชำระภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 4  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537

 

จัตุมงคล โสณกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014