เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 52/2537
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

---------------------------------------------

 

            เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.35/2534 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534

            ข้อ 2 ให้สถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตด้วย

            ข้อ 3 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ตามข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับชำระภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

            ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537

 

จัตุมงคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2024