เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 42/2535

เรื่อง  กำหนดสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร ออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้กองคลัง กรมสรรพากร เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรบางกรณีดังต่อไปนี้ เฉพาะกรณีที่ชำระภาษีอากรทั้งจำนวนพร้อม กับแบบแสดงรายการ และกรณีที่ไม่มีภาษีอากรต้องเสียตามแบบแสดงรายการที่ยื่นสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครได้อีกแห่งหนึ่ง

                        (1) กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางไปรษณีย์

                        (2) กรณีอื่น ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควร

 

                ข้อ 2  ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสรรพากร ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปเป็น “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

 

                ข้อ 3  การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 3 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 4  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

 

จัตุมงคล โสณกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014