เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 42/2535
เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

---------------------------------------------

 

            เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร ออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ให้กองคลัง กรมสรรพากร เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรบางกรณีดังต่อไปนี้ เฉพาะกรณีที่ชำระภาษีอากรทั้งจำนวนพร้อม กับแบบแสดงรายการ และกรณีที่ไม่มีภาษีอากรต้องเสียตามแบบแสดงรายการที่ยื่นสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครได้อีกแห่งหนึ่ง
                  (1) กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางไปรษณีย์
                  (2) กรณีอื่น ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควร

            ข้อ 2 ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสรรพากร ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปเป็น เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

            ข้อ 3 การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 3 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

            ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

 

จัตุมงคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2024