เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 7/2528

เรื่อง  กำหนดสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหรือนำส่งเงินภาษีอากร ที่ประสงค์จะชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากรทางธนาคารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร ออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

 

                “ข้อ 1  สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร

                        1.1 ให้ธนาคารและสาขาของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณี ตามประมวลรัษฎากร สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ที่มีภูมิลำเนาหรือสถานการค้าอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

                                    (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

                                    (2) ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด

                                    (3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด

                                    (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

                                    (5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

                                    (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด

                                    (7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

                                    (8) ธนาคารนครธน จำกัด

                                    (9) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

                                    (10) ธนาคารเอเซีย จำกัด

                                    (11) ธนาคารศรีนคร จำกัด

                                    (12) ธนาคารแหลมทอง จำกัด

                                    (13) ธนาคารไทยทนุ จำกัด

                                    (14) ธนาคารมหานคร จำกัด

                                    (15) ธนาคารสหธนาคาร จำกัด

                        1.2 ให้สำนักงานสาขาทุกสาขาของธนาคารตาม 1.1 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะตั้งขึ้นใหม่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีการค้า และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณีตามประมวลรัษฎากรสำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ที่มีภูมิลำเนาหรือสถานการค้าอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าว

                                    (1) จังหวัดนนทบุรี

                                    (2) จังหวัดปทุมธานี

                                    (3) จังหวัดสระบุรี

                                    (4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                    (5) จังหวัดสมุทรปราการ

                                    (6) จังหวัดชลบุรี

                                    (7) จังหวัดนครราชสีมา

                                    (8) จังหวัดอุบลราชธานี

                                    (9) จังหวัดขอนแก่น

                                    (10) จังหวัดอุบลราชธานี

                                    (11) จังหวัดลำปาง

                                    (12) จังหวัดเชียงใหม่

                                    (13) จังหวัดนครสวรรค์

                                    (14) จังหวัดนครปฐม

                                    (15) จังหวัดราชบุรี

                                    (16) จังหวัดสมุทรสาคร

                                    (17) จังหวัดสมุทรสงคราม

                                    (18) จังหวัดกาญจนบุรี

                                    (19) จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                    (20) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                    (21) จังหวัดภูเก็ต

                                    (22) จังหวัดสงขลา

                                    (23) จังหวัดอ่างทอง

                                    (24) จังหวัดลพบุรี

                                    (25) จังหวัดสิงห์บุรี

                                    (26) จังหวัดชัยนาท

                                    (27) จังหวัดระยอง

                                    (28) จังหวัดฉะเชิงเทรา

                                    (29) จังหวัดจันทบุรี

                                    (30) จังดวัดตราด

                                    (31) จังหวัดปราจีนบุรี

                                    (32) จังหวัดนครนายก

                                    (33) จังหวัดบุรีรัมย์

                                    (34) จังหวัดชัยภูมิ

                                    (35) จังหวัดสุรินทร์

                                    (36) จังหวัดศรีสะเกษ

                                    (37) จังหวัดยโสธร

                                    (38) จังหวัดเลย

                                    (39) จังหวัดหนองคาย

                                    (40) จังหวัดสกลนคร

                                    (41) จังหวัดนครพนมฦ

                                    (42) จังหวัดมหาสารคาม

                                    (43) จังหวัดร้อยเอ็ด

                                    (44) จังหวัดกาฬสินธุ์

                                    (45) จังหวัดมุกดาหาร

                                    (46) จังหวัดลำพูน

                                    (47) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                    (48) จังหวัดแพร่

                                    (49) จังหวัดน่าน

                                    (50) จังหวัดพะเยา

                                    (51) จังหวัดเชียงราย

                                    (52) จังหวัดพิษณุโลก

                                    (53) จังหวัดกำแพงเพชร

                                    (54) จังหวัดตาก

                                    (55) จังหวัดสุโขทัย

                                    (56) จังหวัดอุตรดิตถ์

                                    (57) จังหวัดอุทัยธานี

                                    (58) จังหวัดพิจิตร

                                    (59) จังหวัดเพชรบูรณ์

                                    (60) จังหวัดเพชรบุรี

                                    (61) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                    (62) จังหวัดสุพรรณบุรี

                                    (63) จังหวัดกระบี่

                                    (64) จังหวัดพังงา

                                    (65) จังหวัดระนอง

                                    (66) จังหวัดชุมพร

                                    (67) จังหวัดสตูล

                                    (68) จังหวัดพัทลุง

                                    (69) จังหหวัดปัตตานี

                                    (70) จังหวัดยะลา

                                    (71) จังหวัดตรัง

                                    (72) จังหวัดนราธิวาส”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.25/2532 ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 2  เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร

                      ให้พนักงานของธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารเป็น “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ”เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1

 

                ข้อ 3  การลงลายมือชื่อในใบนำฝากและใบเสร็จรับเงิน

                      การเสียหรือนำส่งเงินภาษีอากร ณ สถานที่ตามข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบนำฝากและใบเสร็จรับเงินที่พนักงานของธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารให้เป็นเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบนำฝากและใบเสร็จรับเงินนั้น ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 4  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งเงินภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 25/2532)

 

สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2528

 

วิโรจน์ เลาหะพันธุ์

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022