เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การนำส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

 

---------------------------------------------

 

                 ตามที่มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นรายการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมด้วย บัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาบัญชี นั้น

 

                โดยที่ได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินให้ผู้มีหน้าที่จัด ทำบัญชีที่ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบการเงิน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ให้มีการขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งต้องยื่นงบการเงินอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 แต่ยังไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ ออกไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมทะเบียนการค้าดังกล่าว กรมสรรพากรจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2544 มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมด้วยงบการเงิน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องคำนวณภาษีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับการประกอบกิจการ

 

                ข้อ 2 ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยังไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 กรมสรรพากรจะผ่อนผันให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมแนบเอกสารซึ่งยังมิได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้

                        (1) แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ จำนวน 1 ฉบับ

                        (2) งบการเงิน (ไม่ต้องแนบรายงานการสอบบัญชี) จำนวน 1 ชุด

เอกสารตาม (1) และ (2) ต้องมีผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ผู้จัดการหรือผู้รับ ผิดชอบในการดำเนินการของกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) โดยยื่น ณ สำนักงานสรรพากรเขต สำนักงานสรรพากรเขต (สาขา) สำนักงานสรรพากรอำเภอ สำนักงานสรรพากรอำเภอ (สาขา) หรือสำนักงาน สรรพากรกิ่งอำเภอ ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545

 

                ข้อ 3 เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมเอกสารตามข้อ 2 แล้ว กรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้ตามปกติ แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลยังคงมีหน้าที่ต้องนำส่งเอกสารที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองให้ถูกต้องครบถ้วน ณ หน่วยงานสรรพากรตามข้อ 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ดังนี้

                        (1) แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ ที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตลงลายมือชื่อรับรองแล้ว จำนวน 1 ชุด

                        (2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ชุด

 

                ข้อ 4 กรณีงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองตามข้อ 3 มีรายการแตกต่างจากรายการตามงบการเงิน ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นไว้ตามข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ -บุคคลต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกหนึ่งฉบับ พร้อมกับการยื่นเอกสารที่มีผู้สอบบัญชี รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองตามข้อ 3 ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่ารายการที่แตกต่างกันดังกล่าวจะทำ ให้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคลาดเคลื่อนจากเดิมหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยังคงต้องรับผิดชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่ขาด พร้อมเงินเพิ่มตามที่กฎหมาย กำหนด

 

                อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนในคราว เดียวกัน กรมสรรพากรจึงขอให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบความ ถูกต้องของการจัดทำบัญชีและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็น หุ้นส่วน หรือผู้จัดการ ให้ทันภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2545

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014