เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การสั่งให้ผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าบางกรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 

---------------------------------------------

 

                อนุสนธิคำสั่งกรมสรรพากรให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกซึ่งจ่ายเงินซื้อสินค้ายางพารา มันสำปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟผลปาล์มน้ำมัน และข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าวนึ่ง มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.75 บาท ดังรายละเอียดแจ้งอยู่ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 นั้น

 

                โดยที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษบางราย เช่น องค์การของรัฐบาล สมาคมหอการค้า สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าว ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะตามคำสั่งที่กล่าวข้างต้นกำหนดให้มีการหักภาษีเฉพาะกรณีที่ผู้จ่ายเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเฉพาะที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกเท่านั้น และเมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นขายสินค้าดังกล่าวต่อไปให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่จ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าว ก็ไม่อาจหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ เพราะนิติบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

 

                ดังนั้น กรมสรรพากรจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้นิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ มีหน้าที่หักภาษี เมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้โดยทั่วไป และป้องกันการเลี่ยงภาษีเงินได้ในส่วนนี้ จึงได้ออกคำสั่งที่ ท.ป.18/2530 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2530 กำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2530 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2530

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014